عنوان پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت و منابع

آدرس پست الکترونیک : adsu.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 212,  32750440
 

نمونه وظایف و مسئولیتها

1ـ انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها, آموزش, طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم

2ـ مطالعه و بررسی قوانین مربوط به امور مالی,‌استخدامی و بازنشستگی

3ـ تهیه مجموعه هدف, وظایف و پست های سازمانی جهت پیشنهاد به مقام مافوق

4ـ مطالعه, جمع آوری, طبقه بندی , تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی

5ـ تهیه و شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط جهت پیشنهاد به مقام مافوق

6ـ انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین با همکاری امور عمومی .

7ـ تشریک مساعی با کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور در تنظیم آئین نامه ها, بخشنامه ها و دستور العملهای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای سازمان متبوع

8ـ نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

9ـ صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

10ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

11ـ تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

12ـ صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

13ـ نظارت در تنظیم بودجه اداره کل

14ـ شرکت در کمیسیونها, سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق 

 

لینک کوتاه