عنوان پست سازمان : رئیس اداره طرح برنامه و بودجه

آدرس پست الکترونیک : plan.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 211

 

نمونه وظایف و مسئولیتها

الف ـ اعتبارات هزینه ای


1- پیشنهادات اعتبارات هزینه ای در قالب آئین نامه های پیوست قانون بودجه

2- جمع آوری اطلاعات و آمار از ادارات و قسمت های مختلف جهت تنظیم پیشنهادات بودجه

3- تنظیم موافقت نامه اعتبارات هزینه ای در ابتدای هر سال با هماهنگی مدیر کل و حوزه معاوت اداری پشتیبانی

4- تهیه و تنظیم پیشنهادات تخصیص با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5- اصلاح موافقت نامه اعتبارات هزینه ای در صورت لزوم

6- پیگیری موارد مرتبط با اعتبارات هزینه های اعتبارات خارج از شمول و ...

7- تنظیم پیش نویس نامه ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

8- تهیه گزارشهای مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

ب – اعتبارات تملک و دارائیهای استانی

1- تنظیم پیشنهادات طرح ها و پروژه های سال بعد و ارائه به سازمان جهاد کشاورزی استان

2- شرکت در جلسات کمیته های کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان و دفاع از طرح و پروژه های ارائه شده

3- شرکت مستمر در جلسات کار گروه کشاورزی در استانداری و دفاع از طرح ها و پروژه های پیشنهادی اداره کل دامپزشکی

4- تنظیم موافقت نامه های اعتبارات تملک و دارائیهای استانی در ابتدای هر سال

5- تنظیم فرم پیشنهاد تخصصی اعتبارات تملک دارائیهای استانی

6- تهیه گزارش از عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه ها در قالب فرم های مربوطه هر ماهه و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

7- دفاع از افزایش تخصیص جهت رفع نیازهای اعتباری و کمبود اعتبار در مقاطع مختلف از سال

8- شرکت در جلسات و شورای برنامه ریزی استان جهت دفاع از اعتبارات برنامه بهداشت دام و دامپزشکی

9- ارائه شاخص ها و فرمهای قابل قبول به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بهبود اعتبارات برنامه ای

10- ارائده نقاط قوت و استعدادهای بالقوه ـ چالشها و مشکلات به استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی

11- شرکت در جلسات مرتبط با برنامه چهارم توسعه در مقطع فعلی و ارائه شاخص ها و پروژه ها و برنامه های ایده آل در راستای سیاست های سازمان دامپزشکی کشور

ج – وظایف مرتبط با تبصره های بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات

1- شرکت در جلسات مرتبط با اجزاء و بندهای تبصره 4- تنظیم قرار دادها – گزارشها – جداول و پاسخ نامه های مربوطه

2- شرکت در جلسات مرتبط با مواد 88-89 و تهیه گزارشها – جداول و پاسخ نامه های مربوطه

 

د- تسهیلات تکالیفی در قالب بندهای تبصره 3

1- تنظیم پیشنهاد و تسهیلات مورد نیاز اداره کل با هماهنگی مدیر کل

2- دریافت پروژه های پیشنهادی اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی

3- تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی جهت پروژه های پیشنهادی

4- تشکیل و تکمیل پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات تکالیف

5- شرکت در کمیسیون تسهیلات تکلیفی سازمان جهاد کشاورزی جهت تعیین سهمیه تسهیلات

6- معرفی متقاضیان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان به بانکهای عامل

7- شرکت در جلسات کارشناسی مرتبط با بانکهای عامل جهت دفاع از پروژه های پیشنهادی

8- تهیه گزارش لازم در پاسخ به درخواست های سازمان جهاد کشاورزی ـ استانداری ـ بانکهای عامل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

ه – مکانیزه کردن سیستم ها – اصلاح روشها- تکفا

1- پیگیری اعتبارات مورد نیاز با هماهنگی مدیر کل

2- تهیه گزارش و پیش نویس پاسخ نامه های سازمان دامپزشکی کشور

3- شرکت در جلسات کشوری طرح و برنامه سازمان دامپزشکی کشور

4- سیاست گذاری و ارائه روشها در جهت مکانیزه کردن سیستم ها

5- ارائه پیشنهادات لازم در جهت اصلاح روشها و ساختارها با هماهنگی مدیر کل و معاونین

6- پشتیبانی از امکانات رایانه ای شامل رایانه ها – چاپگرها – نرم افزارهای موجود

7- شرکت در جلسات طرح تکفا – تنظیم قرار دادها و پاسخ نامه ها

8- تهیه نرم افزارهای مورد نیاز دستگاه بمنظور استفاده بهینه امکانات رایانه ای پرسنلی و صرفه جویی در هزینه ها و کاهش فیزیکی در انجام بمنظور افزایش توان پرسنلی و ارتقاء کیفی برنامه ریزی

9- شرکت در جلسات تحول اداری و طرح تکریم ارباب رجوع

10- تهیه گزارشها و تنظیم فرم ها و جداول در پاسخ به برنامه تحول اداری و طرح تکریم ارباب رجوع

11- انجام مطالعه و بررسیهای منجر به تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه های دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت

12-انجام مطالعه و تحلیل وارزیابی و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات بر اساس مطالعات و ارزشیابیهای انجام گرفته به منظور استمرار یا تجدید نظر در توسعه یا متوقف کردن برنامه

13-انجام بررسیهای مربوط به برآورد کلیه منابع و نحوه توزیع آن بین بخشهای مختلف

14- مشاوره هدایت و ارائه طریق در امر تهیه و تنظیم برنامه ها وطرحها و هماهنگی و تعیین اولویت های برنامه

15- مطالعه و بررسی پیشرفتها و تحولات نظری و علمی سیستمهای برنامه و بودجه ای بمنظور تهیه برنامه و بودجه بهینه

16- جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه

17- تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی بر اساس نیازها و محورهای فعالیت دستگاه واقدام در به تصویب رساندن آن در مراجع ذیصلاح

18- مطالعه و بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و آئین نامه ها و تبصره های قانون بودجه و مصوبه ها

19- مشاوره و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر ارگانها در امور و موضوعات طرح و برنامه ای و تهیه و تنظیم برنامه های استانی و کشوری

20- ارزشیابی و مقایسه پیشرفت فعالیتهای انجام گرفته و تطبیق پیشرفت امور و برنامه ها با سیاستها و برنامه های مدون در دست اجرا ونظارت بر حسن انجام آنها

21- جمع آوری و تهیه و تنظیم گزارشات لازم در راستای عملکرد و فعالیتها و ارائه آن به ارگانهای ذیربط

22- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و تلفیق و هماهنگ ساختن بودجه های پیشنهادی واحدها با خط مشی و سیاستهای خرد و کلان و نیازهای دستگاه

23- نظارت در زمینه های تهیه و بودجه های پرسنلی, عمرانی و تهیه و تنظیم موافقتنامه و اصلاحیه ها

24-نظارت بر نحوه و چگونگی صرف اعتبارات و رعایت و تطبیق نوع هزینه ها در راستای اهداف دستگاه

لینک کوتاه