معرفي اداره كل دامپزشكي استان آذربايجانغربی


سازمان دامپزشكي كشور كه تا قبل ازسال 1350 يكي از ادارات كل وزارت كشاورزي وقت بود درسال 1350 با تصويب قانون اين سازمان؛ ايجاد وبا تشكيلات جديد و وظايف جدي تر و سنگين تر از قبل در دو محور اساسي حفظ و حراست از سرمايه دامي كشور و ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه به فعاليت خود ادامه داد. در حال حاضر سطح سازماني در استانها اداره كل بوده و اداره كل دامپزشكي آذربايجان غربی با داشتن 9 اداره و 3 واحد ستادي در حوزه مديريت و معاونتهاي سلامت و توسعه مدیریت و منابع و 17 شبكه دامپزشكي در شهرستانهاي استان يكي از بزرگترين ادارات كل استاني در مجموعه سازمان دامپزشكي كشور در راستاي اهداف ذيل مشغول فعاليت مي باشد كه به صورت كلي به آن اشاره مي شود:


 الف) حفظ و حراست از سرمايه دامي كشور:

وظايف محوله در راستاي اين هدف عبارتند از: بررسي بيماريهاي دامي ؛ شناسايي مناطق و منابع آلوده وراه سرايت و طرز انتشار بيماريها ؛ تامين بهداشت دام ازطريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همه گيرو بيماريهاي انگلي ؛ مبارزه با بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ؛ كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام وفرآورده هاي خام دامي و نظارت در نقل وانتقال آنها ؛ نظارت بهداشتي بر محل هاي نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام ونظارت بر كارخانه هاي توليد خوراك دام ؛ نظارت در مورد ساخت و فروش انواع دارو - سرم - واكسن و مواد بيولوژيكمخصوص دام.


ب) ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه:

مبارزه با بيماريهاي مشترك بين و انسان و دام نظير سل - بروسلوز (تب مالت) -هاري - بيماريهاي انگلي ؛ نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد وتهيه فرآورده هاي خام دامي؛ نظارت بر كليه مراحل توليد-توزيع - نگهداري و عرضه فرآورده‌هاي خام دامي خوراكي نظير انواع گوشت - تخم مرغ و غير خوراكي مانند پوست و چرم.