عنوان پست سازمانی : معاون سلامت

آدرس پست الکترونیک : tech.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 216 و 32776550

نمونه وظایف و مسئولیتها


شرح وظایف معاون فنی در ارتباط با فعالیتهای تحقیقاتی ـ مطالعاتی ـ آموزشی

1ـ مسئولیت تهیه و تدوین برنامه های آموزشی برای کارشناسان در زمینه های سل و بروسلوز دام ـ بیماریهای انگل دام ـ بیماریهای واگیر دار دامی ـ بیماریهای قرنطینه ای ـ بیماریهای طیور و آبزیان

2ـ مسئولیت در تهیه و تدوین سرفصلهای رشته های مربوط به حرف دامپزشکی در موسسات آموزشی استان در رشته های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ـ تکنولوژی گوشت ـ بهداشت فرآورده های خام دامی

3ـ مسئولیت در تهیه و تدوین سرفصلهای آموزشی دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی ـ بیماریهای واگیردار ـ جایگاه بهداشتی دام ـ بازرسی بهداشت گوشت ـ بیماریهای طیور آبزیان

4ـ مسئولیت کمیته بررسی طرحها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی ارائه شده در کمیته فنی و تصمیم گیری برای عملیاتی کردن آنها در استان

5ـ عضویت در شورای عالی تحقیقات استان جهت بررسی و تصویب و عملیاتی کردن طرحهای ارائه شده به شورای تحقیقات

6ـ مسئولیت تهیه و تدوین طرحهای تحقیقاتی ـ کاربردی , ریشه کنی سل ,‌ریشه کنی بروسلوز ـ طرح تحقیقی میزان سقط جنین دامها در استان , نقش دامپزشکی در طرح تعادل دام و مرتع

7ـ مسئولیت فنی و اجرایی طرحهای مستمر از جمله طرح مبارزه با بیماریهای واگیردار ـ طرح مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی دام‌, طرح کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی در استان ـ طرح تجهیز قرنطینه های مرزی و بین استانی

8ـ مسئولیت اجرای و نظارت طرحهای مقطع دار ارائه شده توسط سازمان دامپزشکی کشور از جمله طرح بررسی و آلودگی کشتارگاهی به انگلهای داخلی ـ بررسی آلودگی کشتارگاهی کیست هیداتید ـ بررسی فراوانی ابتلا دامهای استان به سل و بروسلوز

9ـ مسئولیت اجرای طرح بررسی کشتارگاهی بیماری اگزوتیک جنون گاوی ـ بررسی کشتارگاهی تب کریمه کنگو بررسی بیماریهای عصبی دام در کشتارگاه که مظنون به جنون گاوی هستند ـ بررسی بیماریهای مخاطی دام مظنون به طاعون گاوی

10ـ مسئولیت فنی واجرایی نظارتی طرح توسعه فعالیتهای بهداشتی و کنترل بیماری در واحدهای تکثیر و پرورش آبزیان ( ماهیان گرمابه , ماهیان سردآبی ـ تزئینی )

11ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرحهای کنترل بهداشتی مزارع مرغ مادر در استان

12- مسئولیت فنی و اجرایی و نظارتی طرح کنترل بهداشتی مزارع مرغ گوشتی و تخم گذار در استان

13ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرحهای مستمر و غیر مستمر کاربردی و عملیاتی و تحقیقاتی و مطالعاتی در استان.

14ـ مسئولیت بر حسن اجرای طرحهای ضربتی ارائه شده و در کمیته بهداشت اداره کل مصوب شده است .

15ـ مسئولیت بر حسن اجرای مصوبات کمیته دارویی اداره کل دامپزشکی استان

16ـ نظارت بر حسن اجرایی بخشنامه و دستور العملهای فنی ارسال شده توسط سازمان دامپزشکی کشور

17ـ حضور مسترد با برنامه در سمینار های عملی و کنگره های ملی و کشوری

18ـ مسئولیت اجراء و برگذاری کارگاههای آموزشی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی

19ـ مسئولیت برپایی و اجرایی کارگاههای آموزشی برای دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی

20ـ مسئولیت اجرایی سمینارهای آموزشی در سطح استان ( سمینار تب برفکی ـ کارگاه آموزشی اجرای HACCP در کشتارگاههای استان, سمینار کشوری یسماریهای اسب

21- مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط فنی و اداری, ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور

22ـ راهنمایی و هدایت و نظارت بر عملکرد فنی مجموعه های وابسته به اداره کل اعم از ستادی و شهرستانی

23- مسئولیت تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات فنی جهت انعکاس به مسئولین ذیربط وزارتی ,‌استانی و سازمان دامپزشکی

24ـ ارائه نظارت راهبردی در خصوص اصلاح روشهای برخورد قانونی با قاچاق دام ـ قاچاق دارو و مواد بیولوژیک و عرصه فرآورده های غیر مجاز در فنی و بهداشتی

25ـ بررسی پیشنهادات نیازهای آموزشی کارکنان اداره کل جهت ارتقاء شغلی و تخصصی آنان

لینک کوتاه