سازمان دامپزشکی کشور برای تحقق به اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به تمامی مخاطبان خود مي باشد، بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردها، تعاملات دوسويه و انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از خدمات اعلام و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

سازمان دامپزشکی کشور در راستاي انجام ماموريت سازماني خود در تلاش است با برنامه محوري، نگاه سيستمي و توان کارشناسي، خدمات خود را در چارچوب وظايف قانوني خود به بهترین شکل ممکن به مخاطبين ارائه نمايد. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي، سازمان دامپزشکی کشور بر خود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مردم به ويژه نخبگان، متخصصين، صاحب نظران، مديران و کارشناسان را گردآوري و راهبردهاي صحیح و همراه با افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد.

 بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در خدمت رسانی بهتر سازمان دامپزشکی کشور خواهد داشت.