عنوان پست سازمانی : مسئول واحد حقوقی

نام مدیر : مرتضی پاشایی


آدرس پست الکترونیک : law.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 245

نمونه وظایف و مسئولیتها

1- تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، اداری و...با شرکت در جلسات دادرسی و رسیدگی به عنوان نماینده حقوقی  اداره کل  در مراجع قضایی ، شبه قضایی و اداری و انعکاس نتایج آن به مقام مافوق

2- بررسی شکلی و ماهوی و تطبیق کلیه قراردادهای با قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی .

3- نظارت بر انجام امور مربوط به پیمانها ،قراردادها و تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها ، لوایح قضایی ، مزایده ها و مناقصه ها و...

4- بررسی و مطالعه مستمر در زمینه های حقوقی و جمع آموری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم

5-  انجام اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز

6- ارایه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات اداره کل در زمینه مسائل حقوقی .

7- رسیدگی به شکایات و اقامه  پاسخگویی به کلیه دعاوی واقدامات قضایی در دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور.

8-  انجام کلیه اموری که توسط مقام مافوق در چهارچوب وظایف مربوطه محول می گردد.

لینک کوتاه