عنوان پست سازمانی : اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی

آدرس پست الکترونیک:  behdasht.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 239

نمونه وظایف و مسئولیتها

اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان به سه واحد ذیل تقسیم میشود:

- رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان

- واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی

- واحد نظارت بر اماکن دامی

- امور کشتارگاهها

شرح وظایف رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان:

1- سازماندهی فعالیت ها یمربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

2- نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی3- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

4- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از طرف مدیر کل معاونین فنی و اداری و ...

5- شرکت در سمینارها و کمیسونها و تهیه گزارشات

6- صدور پروانه اشتغال جهت مسئولین بهداشتی کشتارگاهها، مزارع مرغ مادر، مرغ گوشتی و مراکز بسته بندی و کارخانجات خوراک دام و طیور توسط ادارات کل استانها

7- صدور پروانه اشتغال

8- صدور مجوز بهداشتی صادرات فرآورده های خام دامی و دام زنده به اداره کل استانها

9- صدور مجوز بهداشتی جهت تاسیس و یا تمدید مجوز

10- بررسی و تنظیم آمار ماهیانه کشتارگاههای دام و طیور، فرآورده های خام دامی، صدور پروانه، آنالیز خوراک دام و طیور و ...

مدارک مورد نیاز:

با توجه به بندهای موارد فوق مدارک مورد نیاز به تفکیک در اختیار متقاضیان مربوطه قرار خواهد گرفت.

شرح وظایف واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی

1- نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور استان

2- بازدید از کارخانجات فرآورده های گوشتی استان

3- نظارت بهداشتی بر سردخانه های نگهداری گوشت قرمز و سفید

4- نظارت بهداشتی بر کلیه فروشگاههای عرضه کننده مواد خام دامی:(مرغ فروشی-قصابی-الایش- ماهی فروشی)

5- نظارت بهداشتی بر کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز و سفید

6- صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی جهت خودروهای سردخانه دار و نظارت بر آنها با همراه داشتن

(فتوکپی شناسنامه مالک خودرو-فتوکپی سند خودرو-فیش بانکی به مبلغ 33000 ریال به حساب جاری خزانه بانک ملی - درخواست کتبی به اداره - تکمیل تعهدنامه 21212)

7- فک پلمپ محموله های خام دامی ارسالی از سایر شهرستانها به استان با ارائه مجوز حمل بهداشتی از استان مبدا

8- نظارت بر بارگیری و پلمپ محموله های خام دامی ارسال شده به سایر استانها به رعایت موارد ذیل:

الف) داشتن برگ مجوز اشتغال به حمل بهداشتی خودرو

ب) داشتن برگ ترخیص فرآورده های دامی از سردخانه مورد تایید به امضا مسئول فنی سردخانه مدارک مورد نیاز

ج) ارائه مجوزهای لازم مرتبط با بندهای فوق

شرح وظایف واحد نظارت بر اماکن دامی:

1- بازدید از واحدهای مرغداری (گوشتی-تخمگذار-مادر) جهت صدور پروانه تاسیس بهره برداری و تمدید

2- بازدید از واحدهای گاوداری(شیری-پرواربندی)

3- بازدید از استخرهای پرورش ماهی (گرمابی و سردآبی)

4- بازدید و نظارت بهداشتی از ایستگاههای جمع آوری شیر

5- نظارت بهداشتی بر کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و تهیه نمونه های دان جهت آنالیز

6- عندالزوم سایر موارد

مدارک مورد نیاز:

جهت هر بازدید و اعلام نتیجه مربوط آماده است که پس از تکمیل در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
 
 
  خدمات قابل ارائه


مراحل صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری دامداریها و کشتارگاهها و کارخانجات خوراک دام و کارگاههای وابسته تحت پوشش

1- دریافت تقاضانامه

2- راهنمای ارباب رجوع

3- دستور مدیریت

4- ثبت رایانه دبیرخانه

5- دستور رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

6- بررسی توسط کارشناس مربوطه

7- بسته به نوع تقاضا تصمیم گیری می گردد

اگر احتیاج به بازدید کارشناسی می باشد نوبت بازدید کارشناسی داده می شود بازدید صورت می گیرد . نتیجه بازدید به رئیس اداره نظارت و مدیریت اعلام می گردد. پس از تصویب کمیسیون کتبا نتیجه به متقاضی اعلام می شود. در صورت توافق کمیسیون پرونده تشکیل و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده به متقاضی اعلام می شود. پس از تکمیل پرونده بسته به نوع تقاضا اقدام می گردد. یا جواز بهداشتی توسط اداره کل به شرح زیر صورت می گیرد، پیش نویس پروانه نوشته می شود. رئیس ادره بهداشت و سپس به امضا مدیریت رسیده و نصب عکس و یا مهر شرکت و بعد مهر اداره زده می شود. و بعدا پشت پروانه توسط متقاضی امضا و بعد تفکیک می شود، یک نسخه به متقاضی ، یک نسخه به معاونت امور دام و یک نسخه به سازمان دامپزشکی و بقیه در پرونده متقاضی بایگانی می گردد.
در صورتیکه صدور پروانه در حد وظایف این اداره کل نباشد پرونده متقاضی تکمیل و به سازمان دامپزشکی کشور توسط متقاضی یا نماینده قانونی او ارسال می گردد. و پس از صدور پروانه بهداشتی نتیجه به اداره کل ارسال می گردد. در صورتیکه متقاضی پروانه تاسیس یا تمدید تاسیس دامداری را از امور دام ارائه نماید. مبلغ 3300 تومان قبض از طرق امور مالی اخذ و سپس پشت پروانه وی تایید می گردد و سپس به امضا مدیریت رسیده و به معاونت امور دام عودت داده می شود.
   
 
عنوان پست سازمانی : رئیس ( کارشناس) اداره نظارت بهداشتی عمومی

 نمونه وظایف و مسئولیتها:

1ـ برنامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت عمومی

2ـ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت عمومی

3ـ پیگیری و تامین نیازمندیهای واحد

4ـ تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت عمومی در سطح استان

5ـ همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت عمومی در سطح کشور

6ـ ساماندهی وضعیت حمل و نقل بهداشتی فرآورده های خام دامی

7ـ تجزیه و تحلیل خط مشی , اهداف کمی , سیاست اجرایی و عملکرد در برنامه های سالانه بهداشت عمومی

8ـ کمک به پیشگیری از اشاعه و توسعه بیماریهای واگیر دامی

9ـ جلب مشارکت مردم در احداث مراکز مجاز بسته بندی و نیز کشتارگاههای صنعتی دام و طیور

10ـ به اجراء گذاشتن دستور العمل های بهداشتی صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت حفظ بهداشت عمومی

11ـ فراهم نمودن شرایط و زمینه مناسب برای اعمال استانداردهای بهداشتی در تهیه فرآورده های خام دامی

12ـ ارتقاء سطح آگاهی و بهداشت عمومی در ارتباط با مصرف فرآورده های دامی بهداشتی از طریق تالیف و ترجمه آخرین مقالات تحقیقی و انجام مطالعات لازمه و انتشار آنها به صورت بروشور و پوستر و جزوه آموزشی

13ـ ارائه پیشنهادات در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی به سازمان دامپزشکی کشور در برخورد با متخلفین بهداشتی

14ـ کمک به امور حقوقی درجهت ایجاد ارتباط با محاکم قضایی در خصوص برخورد با متخلفین بهداشتی

15ـ صدور بخشنامه در خصوص بهبود روشهای نگهداری,‌جابجایی و توزیع فرآورده های خام دامی و کاهش ضایعات و حفظ منابع تولید کنندگان و بطور کلی جلوگیری از هدر رفتن منابع غذایی انسانی و کاهش موارد تهدید کننده بهداشت جامعه

16ـ اتخاذ تدابیر لازم درخصوص افزایش کیفیت محصولات پروتئینی از طریق توسعه مراکز بسته بندی و عرضه و ارائه آخرین راه کارهای کارشناسی به منظور کاهش ضایعات تولید .

17ـ تهیه و تدوین برنامه جهت برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان بهداشتی و مسئولین امور بهداشتی مراکز بسته بندی گوشت قرمز و طیور

18ـ اجراء دستور العملهای بهداشتی  جهت مراکز بسته بندی و عرضه گوشت قرمز,‌طیور و فرآورده های شیلاتی

19ـ همکاری با امور قرنطینه در اعمال کنترل بهداشتی بر نقل و انتقال و جابجایی محصولات پروتئینی

20ـ عضو ثابت و دائم در شورای بهداشت استان و کمیسیون صدور پروانه معاونت امور دام و شیلات و شرکت فعال در جلسات مربوط به همراهی کارشناس مربوطه
 

لینک کوتاه