عنوان پست سازمانی : رئیس اداره قرنطینه

آدرس پست الکترونیک : qu.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 233

نمونه وظایف و مسئولیتها


1- کنترل ورود _ خروج دام و فراورده های خام دامی در مبادی ورودی زمینی کشور در استان به منظور جلوگیری از ورودی بیماریبهای واگیر به کشور از طریق پستهای قرنطینه های مرزی

2- کنترل بهداشتی نقل وانتقالات بین استانی دام و فراورده ها از طریق قرنطینه بین استانی

3- رسیدگی به درخواست های صادرات دام و فراورده ها و صدور گواهینامه بهداشتی بین المللی بر اساس ضوابط بهداشتی کشور وارد کننده و مقررات سازمان دامپزشکی کشور

4- رسیدگی به درخواستهای واردات دام زنده و فراوردهها و ارجاع آنها جهت کسب موافقت اولیه به سازمان دامپزشکی کشور و انجام اقدامات لازمه بعدی

5- کنترل بهداشتی محموله تراتینی دام و فراورده های و صدور گواهینامه بهداشتی مربوطه

6- ترخیص دام زنده و فراورده های وارده به کشور در نقاط مرزی استان بهمراه کنترل مدارک بهداشتی مربوطه و انجام نمونه برداری و آزمایشات مورد نظر

7- همکاری با سایر ارگانهای دخیل در امور واردات صادرات و ترانزیت دام و فراورده

8- همکاری با نیروی محترم انتظامی در امر کنترل تردد داخل کشور دام زنده فراورده

9- مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی نقل وانتقالات دام زنده و فراورده ها در داخل استان از طریق ایجاد پستهای سیار قرنطینه برطبق موازین سازمان مرکزی .

عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول قرنطینه

نمونه وظایف و مسئولیت ها :

1ـ بررسی و مطالعه وضعیت بیماریهای غیر بومی از طریق منابع بین المللی نظیر F.A.O,Aphca,O.I.E جهت تدوین برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی بمنظور پیشگیری از بروز بیماریها در منطقه

2ـ ارایه طرح بمنظور تحقیق و مطالعه روی دامهای مناطق مرزی از نظر وجود بیماریهای اگزوتیک

3ـ بررسی و مطالعه در روی محموله های دام و فرآورده های خام دامی وارداتی با تهیه نمونه و ارسال به آزمایشگاه از نظر وجود بیماریهای اگزوتیک و مطابقت با استاندارد ایران

4ـ نظارت بر مراکز تولیدی فرآورده های خام دامی که درامر صادرات فعالیت می نمایند و نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم بر اساس استاندارد E.U

5ـ اخذ درخواست برای صادرات دام و فرآورده های خام دامی و انجام مراحل آن از جمله بازدید و بررسی محموله و در صورت لزوم انجام نمونه برداری و در نهایت صدور مجوز بهداشتی

6ـ گزارش گیری از وضعیت تردد دام در محدوده مرزی و در صورت لزوم انجام نمونه برداری از نظر وجود بیماری های اگزوتیک

7ـ اخذ گزارش و آمار عملکرد پستهای قرنطینه های مرزی و بین استانی و بررسی و آنالیز آنها و در نهایت انعکاس به سازمان مرکزی

8ـ فراهم نمودن دوره های آموزشی کوتاه مدت برای صادر کنندگان و همچنین کادر شاغل در پست های قرنطینه های تابعه

لینک کوتاه