عنوان پست سازمانی : اداره فن آوری اطلاعات , ارتباطات و تحول اداری

آدرس پست الکترونیک : te.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 245نمونه وظایف و مسئولیتها

1ـ نیاز سنجی و برنامه ریزی برای آموزش کارکنان در دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت

2ـ نیازسنجی و برنامه ریزی برای آموزش کارکنان در دوره های آموزش ضمن خدمت بلند مدت

3ـ هماهنگی با اداره آموزش روستائیان مدیریت ترویج و مشارکت مردمی در خصوص برنامه ریزی برای آموزش روستائیان

4ـ تهیه عناوین نیازهای آموزشی روستائیان منطقه در ارتباط با بهداشت دام و دامپزشکی

5ـ تهیه سرفصلهای درسی برای دوره های آمزوشی کوتاه مدت روستائیان با همکاری مدیریت ترویج و مشارکت مردمی جهاد استان

6ـ مشارکت فعال در زمینه تهیه بروشورها, مجلات ماهانه و بولتنها خبری مربوط به آموزش تولید کنندگان و بهره برداران در زمینه دامپزشکی

7ـ ارتباط با مراکز نشر و منابع کسب اطلاعات علمی و آخرین دستاوردهای علوم دامپزشکی جهت انتقال به کارکنان

8ـ برنامه ریزی آموزشهای ترویجی از طریق تنظیم نمودن برنامه های رادیوئی و تلویزیونی به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای شغلی تولید کنندگان

9ـ مشارکت فعال در کمیته های فنی , ترویج ,‌امور دام و آبزیان

10ـ مشارکت فعال در کمیته های فنی یافته های تحقیقاتی امور دام و آبزیان

11ـ تهیه و ترجمه مقالات علمی مرتبط با پیشرفت های حاصله در زمینه های مختلف دامپزشکی

12ـ برنامه ریزی برای کارآموزی دانشجویان رشته دامپزشکی در مقاطع کاردانی دامپزشکی,‌کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی و دکترای دامپزشکی دانشگاههای دولتی و آزاد و سایر مراکز آموزش عالی 

13- مدیریت فناوری IT اداره کل و شهرستانها

لینک کوتاه