عنوان پست سازمانی :رئیس روابط عمومی

آدرس پست الکترونیک : relation.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 201

نمونه وظایف و مسئولیتها

 

1- انعکاس و تشریح دیدگاهها، سیاستها و برنامه ریزیهای دامپزشکی استان

2- تنظیم سیاستهای خبری، تبلیغاتی و انتشاراتی اداره کل و برنامه ریزی برای اجرا

3- ایجاد ارتباط مبتنی بر حسن تفاهم و مردم و نهادهای اجتماعی با مسئولین

4- تهیه و تدوین خبر ، آگهی ، اطلاعیه، پیامهای دامپزشکی و انعکاس از رسانه ها

5- برنامه ریزی و همکاری در برگزاری سمینارها ، مصاحبه ها ، بازدیدها ، جلسه ها و مراسمها

6- برنامه ریزی جهت ایجاد ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبتها

7- جمع آوری ، طبقه بندی و نگهداری اسناد و مدارک نوشتاری ، دیداری و شنیداری

8- مطالعه و بررسی مطالب منعکس شده در رسانه های گروهی مرتبط با دامپزشکی

9- بررسی رویدادهای مهم بخش و جمع آوری اطلاعات محیطی

10-جمع آوری اطلاعات و آمار در کلیه زمینه های فعالیتی اداره کل و پردازش آن

11-دبیر جلسه شورای عمومی اداره کل دامپزشکی استان

12-برنامه ریزی جهت ارتباطات مردمی با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان

13-بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی ( بخش انتقاد عمومی و ... )

14-انتشار عملکرد و فعالیتهای اداره کل دامپزشکی استان

لینک کوتاه