عنوان پست سازمانی: رئیس اداره تشخیص و درمان

آدرس پست الکترونیک : qu-wazar@ivo-ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 232

نمونه وظایف و مسئولیتها

1ـ نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تحت امر مستقر در ستاد( اداره کل ) و شبکه ها و ادارات تابعه در شهرستان ها و بخش ها -

2ـ کنترل, نظارت و بازدید از واحدهای درمانی, داروئی و آزمایشگاههای بخش خصوصی استان

3ـ سیاست گذاری و ساماندهی مناسب داروخانه ها و درمانگاههای بخش خصوصی و هر چه فعال تر نمودن آنها

4ـ سیاست گذاری بهینه در امر تهیه و توزیع داروها و مکمل های دامی 

5ـ فعال سازی آزمایشگاههای مستقر در شبکه ها و ادارت تابعه 

6ـ سیاست گذاری در امر آزمایشگاهای بخش خصوصی و حمایت و راهنمائی های لازم ضمن همکاری و هماهنگی با مسئول مرکز تشخیص( آزمایشگاه ممتاز منطقه ای ) استان

7ـ مطالعه و بررسی کلیه مکاتبات سازمان دامپزشکی کشور, ادارات و شبکه های تابعه و سایر ارکان ها در خصوص اموارت داروئی , درمان و آزمایشگاهها و تهیه پاسخ های لازم

8ـ نظارت به صدور پروانه های داروخانه ها, امور درمانی و آزمایشگاهها و مجوز مراکز مایه کوبی و مجوز افراد مایه کوب

9ـ نظارت و کنترل آمار عملکرد ماهانه واحدهای درمانی , داروئی و آزمایشگاهی ( بخش خصوصی دولتی )

10- پیگیری مسائل مربوط به داروهای خارج از فارکوپه , تاریخ منقضی , فاسد, تقلبی و ...

11ـ همکاری با شورای نظام دامپزشکی استان در خصوص اشتغال همکاران بخش خصوصی و یافتن راهکارهای مناسب

12ـ تعیین ظرفیت واحدهای درمانی ـ داروئی و آزمایشگاهها و مراکز مایه کوبی باستناد معیارهای ابلاغی از سازمان و اخذ مسئولین شبکه های تابعه 

13ـ بررسی نتایج ارزشیابی کلیه واحدهای داروئی ـ درمانی و آزمایشگاهها و مراکز مایه کوبی در بخش خصوصی برابر فرم های ارزشیابی فصلی و پی گیری های لازم در خصوص واحدهای ضعیف و یا غیر قابل قبول

14ـ تهیه دستور العمل های لازم در رابطه با امورات داروئی ـ درمانی و آزمایشگاهی و مراکز مایه کوبی

15ـ تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به جلوگیری از انتشار بیماریهای دام با همکاری ادارات ذیربط شهرستانی از طریق گندزدایی روزانه کشتارگاهها و ضبط و معدوم ساختن لاشه دامهای بیمار

16ـ مدیریت بهداشت محیط کشتارگاه با کنترل خط کشتار, آماده سازی و فرآوری و کلیه دستگاههای مربوط, حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آنها

17ـ کنترل سالن ها , وسایل و تجهیزات از نظر پاکیزگی ( شستشو )- ضد عفونی روزانه, تهویه و روشنایی مناسب, جلوگری از ورود جانوران و حشرات موذی به سالن ها

18ـ تعیین روش های مناسب برای دستیابی به وضعیت بهداشتی مناسب در هر مورد بر اساس دستور العمل های سازمان دامپزشکی 

19ـ کنترل و نظارت بر استفاده از ظروف بسته بندی از نظر بهداشتی و استاندارد بودن نوع جنس مواد بکار رفته در ساخت آن نحوه بسته بندی و کنترل و نظارت بر الصاق برحسب استاندارد

20ـ کنترل روزانه برودت دستگاهای سرد کننده و دستگاه ثبت دما و اطمینان از کارکرد صحیح آن

21ـ کنترل و نظارت بهداشتی خودروهای سردخانه دار حمل گوشت و آلایش خوراکی آن و چگونگی نظارت بر مجوز حمل بهداشتی خودروها و کنترل استفاده سرد کننده ( ترموکنیگ)

22ـ کنترل و نظارت بهداشتی بر محیط و لوازم و تعمیرات کارخانجات تبدیل ضایعات و چرخه تهیه پودر گوشت

23ـ نظارت بر عملکرد صحیح سیستم تصفیه فاضلاب و آگاه ساختن اداره محیط زیست در صورت بروز هر گونه اشکال در سیستم تصفیه فاضلاب

 

عنوان پست سازمانی : کارشناسان مسئول آزمایشگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها : 

1- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ،‌مطالعاتی ، تخصصی آزمایشگاهی ،‌تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط با همکاری در انجام فعالیتهای فوق

2- نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به شمارش میکروبی محصولات غذایی ، تهیه محیط های کشت اختصاصی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی

3- همکاری با کمیته استاندارد بمنظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

4- بررسی و کنترل روشهای آزمایش در آزمایشگاهها

5- ایجاد سیستم بررسی کنترل کیفیت در آزمایشگاه

6- انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوطه هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده

7- نظارت بر انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم

8- نظارت بر قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ

9- همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط

10-نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آزمایشگاهی

11- تهیه و تنظیم  مطالب آموزشی و نظارت بر نحوه انجام آموزش آزمایشگاهی

12- تهیه و تنظیم و ترجمه مقالات علمی دستور العملهای آزمایشگاهی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده توسط سایر همکاران

13-انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید

14-هماهنگی و انجام کارهای آموزشی لازم برای کار آموزان و باز آموزان معرفی شده 

15-شرکت در جلسات و کنفرانسها و سمینارهای علمی 

16-تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائهآن به مسئولان 

17-مقایسه استانداردها و برنامه ریزی آینده -

18-جمع آوری _ طبقه بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج در قالب طرح

16 - کنترل تاریخ انقضا ء کلیه داروها در سطح استان و جمع آوری داروهایی که از تاریخ آنها سپری شده باشد

17 - برنامه ریزی جهت معدوم ساختن کلیه داروهای قاچاق و  تاریخ گذشته با دعوت از نمایندگان ارگانهای ذیربط ( از قبیل سازمان محیط زیست ،‌ بهدشات محیط ،‌ اداره کل تعزیرات ، اداره کل بازرسی و نظارت بر کالا و شهرداری و ... )

18 - انجام کلیه مراحل صدور پروان های داروخانه ها ،‌ امور درمانی ،‌مراکز مایه کوبی و ...

19 - دبیر کمسیون تخلفات امور دارو ، درمان و آزمایشگاهها

20 - پیگیری تخلفات داروئی داروخانه ها  با همکاری امور حقوقی

21 - ارائه نظرات کارشناسی در اداره کل تعزیرات _ شعبه رسیدگی به تخلفات داروئی _ به دعوت آن اداره

22 - بررسی کمبود داروئی و انعکاس آن به سازمان و پیگیریهای لازمه در اینخصوص

23 - بررسی کلیه مکاتبات سازمان دامپزشکی کشور ،‌ ادارات و شبکه های دامپزشکی ، سایر ارگانها نظیر اداره گمرک و ... در خصوص امور دارو و واکسن و ارائه پاسخ های لازم

24 - شرکت در کمیسیون تخلفات دارو_ درمان

عنوان پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه اداره کل

نمونه وظایف و مسئولیت ها :  

1- نظارت و انجام آزمایشهای ساده آزمایشگاهی شامل فرمول لکوسیتوز ، شمارش گلبولی ،‌سدیمانتاسیون ، هما توکریت ، هموگلوبین ، سیلان و انعقاد و تعیین گروه خون ورایت و یدال

2- انجام آزمایشات مستقیم و فلوتاسیون ، مدفوع ،‌قارچ کچلی و یا نظارت بر انجام آن

3- پیشنهاد در جهت اصلاح و بهبود روشهای انجام آزمایش

4- نظارت یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شمارش باکتری و کنترل بهداشتی مواد غذایی و تهیه محیط کشت لازم

5- انجام آزمایشهای مربوط به تعیین میزان آلودگی هوا و سایر آزمایشات  در آزمایشگاههای اختصاصی

6- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی

7- انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم

8- قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ

9- انجام کارهای آموزشی لازم برای کار آموزان و باز آموزان معرفی شده

10- تهیه و تنظیم گزارشاتو آمارلازم پیرامون فعالیتهای انجام یافته

11-همکاری با سیستم بررسی کنترل کیفیت در آزمایشگاه

12- انجام آزمایش بر روی مواد مرضی و کشت میکروبی و قرچی و شناسایی انواع آنها

13-انجام آنتی بیوگرام از کشتهای میکروبی مثبت

14- تعیین مقادیر عناصر در مواد غذایی دام و طیور و آبزیان و کنترل کیفی آنها

15-انجام آزمایشات سرولوژی در خصوص تشخیص بیماریهای مختلف و تعیین سطح ایمنی

16-انجام آزمایشات الیزا جهت تشخیص بیماریهای مختلف و تعیین سطح ایمنی آنها

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس درمانگاه

نمونه وظایف و مسئولیتها :

1- بررسی و کنترل آمار ماهیانه عملکرد مراکز درمانی بخش خصوصی

2- استخراج و گزارش موارد بیماریهای اخطار کردنی از گزارش ماهیانه مراکز درمانی بخش به اداره بررسیها و آموزش

3- اطلاع رسانی به موقع در مورد بیماریهای شایع در استان به همکاران بخش خصوصی

4- اطلاع رسانی به موقع در مورد آخرین یافته های فارماکولوژی بالینی به همکاران بخش خصوصی

5- مطالعه و بررسی اثرات داروها و مواد بیولوژیک و سموم ارائه شده به بازار مصرف و تهیه گزارش و اعلام آن به مقامات فنی سازمان دامپزشکی کشور

6- همکاری و استخراج ظرفیت واحدهای درمانی ( اشتغال به امور درمانی ، درمانگاه ،‌پلی کلینیک ، بیمارستان و ... )

7- تهیه آمار سه ماهه حجم عملیات درمانگاهی بخش خصوصی در سطح استان

8-  ارزشیابی عملکرد واحدهای درمانگاهی هر سه ماه یکبار

9- عضویت در کمسیون رسیدگی به تخلفات واحدهای درمانی طبق مقررات انظباطی آئین نامه ماده 10

10-کنترل نسخ و بررسی اصول نسخه نویسی همکاران بخش خصوصی

11-همکاری با کارشناس در امور دارویی در اعلام نیاز دارویی استان

12-پیگیری جهت تشکیل جلسات بخش خصوصی در امور درمانی و تهیه صورتجلسه

13-بازدید کارشناسی از واحد های درمانی و مراکز مایه کوبی و تکمیل طرح های مربوطه جهت صدور پروانه

 

عنوان پست سازمانی  :  کارشناس اموردارویی اداره دارو و درمان و آزمایشگاهها

نمونه وظایف و مسئولیتها :

1- مطالعه و تحقیق در خصوص میزان اثرات داروهای مصرفی و اثرات جانبی احتمالی ایجاد شده توسط آنها و ارائه گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

2- آموزش کارشناسان شاغل در اداراتو شبکه های دامپزشکی شهرستان ها و بخشها در خصوص نحوه بررسی داروخانه ها ، بررسی نسخ و آمار و نیز کنترل کیفی داروها و اصول صحیح نگهداری دارو

3- همکاری با مدیریت ترویج و مشارکتهای مردمی در برگزاری کلاسهای آموزشی دامدارانو روستائیان و شرکت در برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی

4- همکاری با مرکز آموزش شهید باکری ارومیه در خصوص باز آموزی حین خدمت کاردانها و تکنسینها ی دامپزشکی

5- نظارت و کنترل بر توزیع دارو توسط شرکتهای پخش برابر سهمیه های اعلام شده

6- بررسی آمار ماهانه توزیع شرکتهای داروئی استان و کنترلهای لازم

7- مقایسه آمار ماهانه توزیع شرکتهای داروئی با آمار ماهانه اعلام شده داروخانه ها

8- بررسی آمار ماهانه دارو خانه ها ی دامپزشکی و کنترلهای لازم با مطالعه نسخ دارویی

9- بررسی نسخه های بخش خصوصی از نظر اصول نسخه نویسی ، تداخلات داروئی و دزاژه و ...

10-بررسی و جمع بندی عملکرد و تاثیر داروهائیکه از سوی سازمان دامپزشکی کشور تعیین میگردد با همکاری ادارات و شبکه های دامپزشکی استان

11-نظارت بر عملکرد مسئولین فنی داروخانه ها و کنترل دقیق اصول نسخه پیچی

12-نظارت مسائل فنی داروخانه ها و انجام کنترلهای لازم که در دستورالعملهای اجرائی داروخانه ها قید شده است

13-کنترل و نظارت بر مسائل فنی ، انبار دارویی ، نگهداری و ... شرکتهای توزیع دارو

14-پیگیری مسائل مربوط به داروهای تقلبی و انجام بررسیهای لازم در این خصوص

15-پیگیری مسائل مربوط به داروهای قاچاق ، با همهنگی و همکاری ادارات و شبکه های استان، دایره قاچاق نیروی انتظامی و اداره کل تعزیرات حکومتی

 

عنوان پست سازمانی : معاون اداره دارو ، درمان و آزمایشگاهها

نمونه وظایف و مسئولیتها :

1- هماهنگی بین واحد ها ی مختلف اداره دارو ، درمان و آزمایشگاهها

2- انجام مطالعاتو پژوهش بر روی دارو و مواد بیولوژیک و اثرات سوء آنها بر روی دام و فرارده های دامی

3- تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی از طریق مزارع شاهد و دامهای آزمایشگاهی برای بررسی اثرات داروها و مواد بیولوژیک و سموم ارائه شدهبه بازار مصرف و تهیه گزارش و اعلام آن به مقامات فنی سازمان دامپزشکی کشور

4- آموزش دانشجویان کار آموز در زمینه دارو ، درمان و آزمایشگاه ها بطور نظری وعملی

5- آموزش کادر فنی و کارشناسان شاغل در بخش غیر دولتی و دولتی با یافته های جدید علمی

6-  ارائه مقالات علمی و پژوهشی با بهره گیری از مطالعات انجام یافته توصیفی و میدانی در مجامع علمی و نشریات داخلی و خارجی و کنگره ها و سمینارها ی کشوری و جهانی

7- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کادر شاغل در آزمایشگاه مرکزی و شبکه هوادارات تابعه استان

8- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات پیش بینی شده برای حوزه های عملیاتی شاغل در شبکه ها و ادارات تابعه

9- ارزشیابی عملکرد ادارات و شبکه های دامپزشکی شهرستانها ی تابعه استان از نظر فعالیتهای مربوط به اداره دارو ، درمان و آزمایشگاه ها

10-نظارت کامل و ادواری بر نحوه عملکرد داروخانه ها و مراکز تشخیصی ودرمانی بخش غیر دولتی

11- تشکیل جلسات توجیهی و ارزیابی و رفع نواقص صنف شاغل دربخش غیر دولتی و آموزشهای لازم

12-عند الزوم سایر امور ومحوله

13-عضویت در کمسیون های صدور پروانه _ رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی ، کمیته سامان دهی بخش خصوصی کمیته فنی -

14-  پی گیری مصوبات جلسات مربوط به اداره دارو ، درمان و آزمایشگاه ها 

15- مشارکت در تقسیم تسهیلات بانکی به همکاران بخش خصوصی

16- پی گیری تخلفات داروئی _ مراکز مایه کوبی ،‌مرکز درمانو آزمایشگاهها تا حصول نتیجه 

17-بررسی و بر آورد نیاز داروئی استان با همکاری و هماهنگی امور داروئی و ادارات مبارزه با بیماریهای دامی و طیور و انعکاس به سازمان دامپزشکی کشور وپی گیری تا حصول نتیجه 

18-بررسی ، مطالعه نظارت و کنترل عملکرد شرکت های توزیع دارو _ مکمل های غذائی با مراجعه  حضوری و یا اعزام کارشناس داروئی -

19-کنترل عملکرد واحد های تولیدی در امر مکمل های غذائی مستقر در سطح استان

20-همکاری با مدیریت ترویج و مشارکت های مردمی و اجرای برنامه های داروئی و برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت و دامداران و روستائیان و تهیه جزوات آموزشی ، فیلم و پوشه و ...

21-اجرا و مشارکت در امر طرح های تحقیقاتی و کاربردی بویژه در خصوص بیماریهای ناشناخته _ اگزوتیک و باز پرید

22-مشارکت در امر اجرای طرح های تحقیقاتی و کاربردی بعنوان همکارطرح

23-مشارکت در امر تعیین عناوبن طرح های کاربردی دامپزشکی و پیشنهاد به مرکز تحقیقات منابع طبیعی و ماور دام استان و سازمان دامپزشکی کشور 

24-همکاری در برگزاری کلاسهای آموزشی ( باز آموزی ) ضمن خدمت همکاران شاغل دولتی با مرکز آموزشی  شهید باکری سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان مدرس و تهیه جزوات آموزشی 

25-همکاری دانشگاه ارومیه _ دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه_ در اجرای طرح های تحقیقاتی دامپزشکی 

26- همکاری با دانشکده های دامپزشکی ارومیه و دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه بعنوانداور پایان نامه های دانشجویی

 

عنوان پست سازمانی : ریئس اداره دارو ، درمان و آزمایشگاههای استان

 نمونه وظایف و مسئولیتها :

1- نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تحت امر مستقر در ستاد (اداره کل )و شبکه ها و اداراتتابعه در شهرستانها و بخش ها 

2- کنترل ، نظارت و بازدید از واحد های درمانی ،‌داروئی و آزمایشگاهها ی بخش خصوصی استان

3- سیاست گذاری و سازمان دهی مناسب داروخانه ها و درمانگاهها ی بخش خصوصی و هر چه فعال تر نمودن آنها 

4- سیست گذاری بهینه در امر تهیه و توزیع داروها و مکمل دامی

5- فعال سازی آزمایشگاههای مستقر در شبکه ها و ادارات تابعه 

6- سیاست گذاری در امر آزمایشگاههای بخش خصوصی و حمایت و راهنمائی های لازم ضمن همکاری و هماهنگی با مسئول مرکز تشخیص ( آزمایشگاه ممتاز منطقه ای ) استان 

7- مطالعه و بررسی کلیه مکاتبات سازمان دامپزشکی کشور ، ادارات و شبکه های تابعه و سایر ارکان ها در خصوص امورات داروئی ، درمان و آزمایشگاهها و تهیه پاسخ های لازم 

8- نظارت به صدور پروانه ها ی داروخانه ها ، امور درمانی و آزمایشگاهها و مجوز مراکز مایه کوبی و مجوز افراد مایه کوب

9- نظارت و کنترل آمار عملکرد ماهانه واحدهای درمانی ،‌داروئی و آزمایشگاهی ( بخش خصوصی و دولتی )

10-پیگیری مسائل مربوط به داروهای خارج از فارکوپه ، تاریخ منقضی ، فاسد ،تقلبی و ...

11-همکاری با شورای نظام دامپزشکی استان در خصوص اشتغال همکاران بخش خصوصی و یافتن راهکارهای مناسب 

12-تعیین ظرفیت واحد های درمانی _ داروئی و آزمایشگاهها و مراکز مایه کوبی باستناد معیار های ابلاغی از سازمان و اخذ نظریه مسئولین شبکه های تابعه 

13-بررسی نتایج ارزش یابی کلیه واحد های داروئی _ درمانی و آزمایشگاهها و مراکز مایه کوبی  در بخش خصوصی برابر فرم های ارزشیابی فصلی و پی گیری های لازم در خصوص واحد های ضعیف و یا غیر قابل قبول

14-تهیه دستور العمل های لازم در رابطه با امورات داروئی و آزمایشگاهی و مراکز مایه کوبی

لینک کوتاه