عنوان پست سازمانی: رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاه

آدرس پست الکترونیک : adaf.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 209

 

نمونه وظایف و مسئولیتها

1ـ انجام مطالعات لازم در مورادی از قبیل تشکیلات و روشها, طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان دامپزشکی کشور

2ـ مطالعه و بررسی قوانین مربوط به امور بازنشستگی بویژه درخصوص انواع نظامهای بازنشستگی ,‌صندوقهای بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه غیره

3ـ تهیه مجموعه هدف,‌وظایف و پستهای سازمان اداره کل و پیشنهاد آن به سازمان دامپزشکی کشور

4ـ مطالعه و جمع آوری,‌طبقه بندی , تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی در مورد کلیه کارکنان استان

5ـ تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط و پیشنهاد آن به سازمان دامپزشکی کشور

6ـ انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین اداره کل با همکاری واحد کارگزینی

7ـ تشریک مساعی با کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور در تنظیم آئین نامه ها , بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای سازمان متبوع

8ـ ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان دامپزشکی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر

9ـ نظارت بر حسن جریان کلیه واحدهای تحت سرپرستی

10ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

11ـ بررسی نیازهای رفاهی کارکنان و تهیه صورت مایحتاج اداری آنان و تدارک و توزیع آنها

12ـ همکاری با اداره طرح و برنامه و بودجه به م منظور تهیه و تنظیم بودجه اداره کل در چهارچوب مقررات مربوطه

13ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های استخدامی

14ـ همکاری با حراست به منظور ایمن سازی ساختمانها و تاسیسات موجود

15ـ انجام اقدامات لازم به منظور اداره,‌نگهداری و تعمیر ساختمانها و تاسیسات اداره کل

16ـ اقدام در جهت تامین نیازهای نیروی انسانی با توجه به تشکیلات تفصیلی و در چهارچوب مجوزها

17ـ شرکت در کمیسیون ها, سمینارها , جلسات و تهیه گزارشات جهت استحضار مقام مافوق

 

عنوان پست سازمانی :  امور کارگزینی و رفاه

نمونه وظایف و مسئولیتها:

1ـ انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها, آموزش, طبقه بندی و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط

2ـ مطالعه و بررسی قوانین مربوط به امور بازنشستگی بویژه در خصوص انواع نظامهای بازنشستگی , صندوقهای بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و وظیفه و غیره

3ـ تهیه مجموعه هدف,‌وظایف و پستهای سازمانی اداره کل جهت ارائه به مسئولین ذیربط

4ـ تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط جهت ارائه به مسئولین ما فوق

5ـ انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مستخدمین اداره کل

6ـ جمع آوری, طبقه بندی,‌تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی در مورد کلیه کارکنان انسان

7ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به اعتراض مستخدمین بازنشسته یا وراث مستخدمین فوت شده درباره میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه و کسور بازنشستگی و مدت خدمت

8ـ اقدام در جهت تامین نیازهای نیروی انسانی با توجه به تشکیلات تفضیلی و در چهارچوب مجوزها

9ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های استخدامی

10- اقدام در جهت برآورد نیازهای آموزشی پرسنل با مشارکت سایر واحدها برای دوره های ضمن خدمت

11ـ جمع آوری , طبقه بندی ,‌تجزیه و تحلیل آمار اطلاعات پرسنلی در مورد کلیه کارکنان استان

12ـ انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه کشیک کارکنان و مراقبت در اجرای مقررات انضباطی

13ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد امکانات رفاهی جهت کارکنان

14ـ شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

15ـ تهیه گزارشات لازم

لینک کوتاه