عنوان پست سازمانی : رئیس اداره امور مالی

آدرس پست الکترونیک : fin.wazar@ivo.ir         شماره تماس : 32770980 - داخلی 217

 

نمونه وظایف ومسئولیتها

1- دریافت و پرداخت

2- هزینه در غالب برنامه و فصول

3- تامین اعتبار هزینه ها و صدور حواله

4- صدور سند حسابداری

5- صدور چک هزینه های انجام شده

6- پرداخت .... تنخواه گردان کاربرداری ـ پیش پرداخت قرار دادها

7- ثبت اسناد هزینه هزینه برای سرفصلهای استاندارد مالی و محاسباتی در سیستم نرم افزار تنظیم حسابها به تفکیک اعتبارات ( هزینه ای و تملک)

8- ثبت عملیات درآمدهای قانونی

9- دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت

10- تطبیق مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تبصره های قانون بودجه کل کشور

11- رعایت مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مبانی اصلاح بودجه ریزی و طبقه بندی جدید

12- شرکت درجلسات مختلف جهت راه کارهای مناسب و دستورالعمل ها و تبادل نظر در زمینه بهتر ارائه نمودن خدمات و پاسخگویی ارباب رجوع و کار انان

13- تنظیم حسابهای ماهیانه و در نهایت حساب نهایی دستگاه اجرائی به تفکیک و بودجه جاری

14- پیگیری امور مربوطه به پرسنل در خصوص بیمه های متفرقه و وامها و سایر خدمات

15- درخواست وجه از نمایندگی خزانه به تفکیک اعتبارات

16- صدور حواله های دارویی

17- تهیه و تنظیم حسابهای دارویی

18- تنظیم صورتحساب ماهانه دارویی و ارجاع به سازمان دامپزشکی کشور

19- دریافت و پرداخت حساب دارویی

لینک کوتاه