< اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی
 


چاپ
ارسال به دوست

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خدمات 13 دستگاه خودروي استيجاري

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خدمات 13 دستگاه خودروي استيجاري

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان غربي درنظر دارد مناقصه عمومي 13 دستگاه خودروي استيجاري با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت  و با شماره مناقصه 2098003707000003برگزار می گردد

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها تنها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)  انجام خواهد شد .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/2/11مي باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :   11398/2/18  ساعت 19 

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :  1398/2/28  ساعت 19     

زمان بازگشايي پاكت ها:1398/2/29  ساعت 10

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه

الف: اروميه، بلوار آزادي، روبروي پارك ساعت  اداره كل دامپزشكي آذربايجان غربي.

تلفن:  32770980-044 آقاي هاشم زاده

 

                                                                                                    روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

  • کد خبر: ١٢٩٠٨٠/
  • ٠٧:٥٦ - 1398/02/12/
  • تعداد بازدید: 39

خروج