بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2138
تعداد بازديد کنندگان سايت: 74847864 تعداد بازديد زيرپورتال: 843599 اين زيرپورتال امروز: 525 سایت در امروز: 32973 اين صفحه امروز: 1
آئین نامه پیشنهادات

1 -ارائه پیشنهاد

1 - پیشنهاد دهنده , متن کامل پیشنهاد خود را براساس فرم « ارائه پیشنهاد » به دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات استان ارسال می نماید.

2 پیشنهاداتی که براساس فرم « ارائه پیشنهاد » تکمیل نشده باشند توسط دبیرخانه کمیته به پیشنهاد دهنده ( جهت تکمیل ) اعاده   می گردد. 

-2 زمینه های ارائه پیشنهاد

- بهبود روشهای انجام کار

- ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی

- صرفه جویی در مواد , وقت , انرژی , هزینه

- بهبود شرایط محیطی کار و افزایش ایمنی

- بهبود کارفردی و گروهی

- افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع وبهبود کیفیت خدمات قابل ارایه

- کاهش دفعات مراجعه ارباب رجوع

- بهبود کیفیت زندگی کارکنان

-افزایش رضایت شغلی کارکنان

- ارتقاء سطح انگیزش و بهره وری کارکنان

- ارتقاء شان و جایگاه سازمان

- بهبود ارتباطات با سایر دستگاهها

-استفاده بهینه از منابع موجود

- افزایش سطح مهارت ها و دانش کارکنان

-  ارتقاء نظم و انضباط کاری

- بهسازی نظام های مدیریتی

- حذف فعالیتهای زائد

- خصوصی سازی

- سایرموارد مرتبط با اهداف , وظایف و ماموریتهای سازمان

 

- 3 موارد ذیل به عنوان پیشنهاد محسوب نگردیده و از طریق دبیرخانه با ذکر دلیل به پیشنهاد دهنده اطلاع داده شده و بایگانی میگردد.

  پیشنهادات تکراری

- پیشنهاداتی که صرفاً طرح مسئله و یا انتقاد بوده و راه حل ارایه نداده باشند.

  - مواردی که موضوع اختلاف یا گله و شکایت از قسمت و یا فرد خاصی باشد . 
- پیشنهادات مبهم

- پیشنهاداتی که قبلاً در دستور کار قرار گرفته باشد.

- مصوبات جلسات

- پیشنهاداتی که از استدلال , منطق و یا توجیه کافی برخوردار نباشند.

- پیشنهاداتی که اجرای آن صرفه اقتصادی نداشته باشد.

- پیشنهاداتی که غیر قابل اجرابوده و امکان اجرای آن در آینده نیز ممکن نباشد.

-4 بررسی پیشنهاد :

 پیشنهادات واصله توسط دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات در استان ها و ستاد مورد بررسی اولیه قرار می گیرد و در صورت لزوم به منظور اخذ نظرات کارشناسی به واحدهای ذیربط ارسال می گردد و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری چنانچه پاسخی دریافت نگردید, جهت طرح در جلسه کمیته نظام پیشنهادات ستاد سازمان یا اداره کل استان آماده می گردد.

جلسات کمیته در اداره کل استان یا ستاد حسب نیاز هر دوهفته یکبار تشکیل می گردد و پس از بررسی پیشنهـادات و کـار کـارشناسی بـرروی آنها , فرم « ارزشیـابی پیشنهـاد » برای هر پیشنهاد تکمیل می گردد.

 - 5 تائید و رد پیشنهادات توسط کمیته:

 1- پیشنهادات ارزشیابی شده طبق فرم « ارزشیابی پیشنهاد » با حد نصاب 50 امتیاز تایید و پیشنهاداتی که کمتر از امتیاز 50 کسب نموده باشند رد می گردد.

2- پیشنهادات پذیرفته شده در کمیته نظام پیشنهادات در سازمان جهت تائید در شورای تحول اداری و در ادارات کل به کمیسیون تحول اداری ارسال می گردد.

3- موارد رد شده توسط دبیرخانه به پیشنهاد دهنده اطلاع داده می شود. پیشنهاده دهنده می تواند در صورت اعتراض مراتب را جهت بررسی مجدد به دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات در ستاد و استان اعلام نماید. در صورتیکه پس از بررسی مجدد, دبیرخانه اعتراض پیشنهاد دهنده را قبول ننماید, پیشنهاد بایگانی می گردد.

6-  تصویب نهایی پیشنهاد:

در صورت پذیرفتن پیشنهاد در کمیته نظام پیشنهادات ستاد و تایید آن توسط شورای تحول اداری , پیشنهاد جهت تصویب نهایی از طریق معاونت اداری ،مالی وبرنامه ریزی برای ریاست سازمان ارسال می گردد و در صورت صلاحدید ایشان موضوع در جلسه شورای معاونان مطرح می گردد ،سپس مراتب تصویب نهایی و یا رد پیشنهاد به پیشنهاد دهنده اعلام می گردد.

7- پرداخت پاداش : به پشنهادات مصوب نسبت به سطح و درجه پیشنهاد پاداش پرداخت ولوح تقدیر صادر خواهد شد.

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است